Chương trình học:

HỌC KỲ I

Tuần

Bài học

1

Vị trí

2

Hình khối và hình phẳng

3

Các số 1, 2, 3, 4, 5

4

Tách số - gộp số

5

Tách - gộp. Luyện tập

6

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn so sánh các số

7

Các dấu <, <, =. Luyện tập

8

Các số 6, 7, 8

9

Số 9, số 0, số 10

10

Đếm thêm. Đếm bớt. Luyện tập

11

Phép cộng

12

Cộng bằng số đồ gộp - tách

13

Cộng bằng cách đếm thêm. Phép trừ

14

Trừ bằng cách dùng sơ đồ tách - gộp số

15

Trừ bằng cách đếm bớt

16

Luyện tập

17

Luyện tập chung

18

Ôn tập học kì 1

 

Đề số 1

 

Đề số 2

 

Đề số 3

 

HỌC KỲ II

Tuần

Bài học

19

Các số đến 20. Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4

20

Các phép tính dạng 12 + 3, 15 - 3

21

Luyện tập: Chục - số tròn chục

22

Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20

23

Các số đến 40

24

So sánh các số

25

Luyện tập

26

Các số đến 100

27

Bảng các số từ 1 đến 100

28

Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23

29

Các ngày trong tuần. Lịch

30

Độ dài và đo độ dài

31

Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài

32

Luyện tập

33

Luyện tập chung

34

Ôn tập

35

Ôn tập cuối năm

 

Đề số 1

 

Đề số 2

 

Đề số 3