Chương trình học:

 

Học kỳ I

Tuần

Bài học

1

Ôn tập các số đến 100. Ước lượng. Số hạng - tổng

2

Số bị trừ - số trừ - hiệu.
Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu. Luyện tập

3

Luyện tập. Điểm - đoạn thẳng.
Tia số - số liền trước, số liền sau

4

Đề-xi-mét. Luyện tập

5

Phép cộng có tổng bằng 10.
9, 8, 7, 6 Cộng với một số

6

Bảng cộng. Đường thẳng, đường cong.
Đường gấp khúc

7

Ba điểm thẳng hàng. Luyện tập. Phép trừ có hiệu bằng 10, 11 trừ đi một số

8

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Trừ đi một số. Bảng trừ

9

Bảng trừ (tiếp theo).
Em giải bài toán. Bài toán nhiều hơn

10

Bài toán ít hơn. Đựng nhiều nước, đựng ít nước. Lít. Luyện tập

11

Luyện tập. Phép cộng có tổng là số tròn chục

12

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Luyện tập

13

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục.

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

14

Luyện tập. Thu thập, phân loại, kiểm đếm.
Biểu đồ tranh

15

Biểu đồ tranh (tiếp theo).
Có thể, chắc chắn, không thể.
Ngày, giờ. Ngày, tháng.

16

Ngày, tháng (tiếp theo). Luyện tập.

Ôn tập các số trong phạm vi 100

17

Ôn tập phép cộng và phép trừ

18

Ôn tập hình học và đo lường

 

Đề sốsố 1

 

Đề số 2

 

Đề số 3

 

 

Học Kỳ II

Tuần

Bài học

19

Tổng của nhiều số. Phép nhân. Thừa số - tích.

20

Bảng nhân 2. Bảng nhân 5. Phép chia.

21

Phép chia (tiếp theo).

Số bị chia - số chia - thương. Bảng chia 2

22

Bảng chia 5. Giờ, phút, xem đồng hồ

23

Luyện tập. Đơn vị, chục, trăm, nghìn

24

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiếp theo). Các số từ 101 đến 200

25

Các số từ 111 đến 200 (tiếp theo). Các số có ba chữ số. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

26

So sánh các số có ba chữ số. Luyện tập

27

Mét. Ki-lô-gam. Khối trụ, khối cầu

28

Khối trụ - Khối cầu (tiếp theo). Hình tứ giác. Xếp hình, gấp hình. Luyện tập

29

Luyện tập. Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1 000

30

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1 000 (tiếp theo). Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1 000. Nặng hơn. Nhẹ hơn. Ki-lô-gam

31

Ki-lô-gam (tiếp theo).

Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 1 000.

32

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1 000 (tiếp theo). Tiền Việt Nam. Luyện tập

33

Luyện tập. Ôn tập các số trong phạm vi 1 000.

34

Ôn tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia

35

Ôn tập về hình học và đo lường

 

Đề số 1

 

Đề số 2

 

Đề số 3