Chương trình học:

TÊN BÀI HỌC        

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1

Thực hành văn bản truyền thuyết

Bài 2

Thưc hành văn bản cổ tích

Bài 3

Thực hành văn bản thơ lục bát

 

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1

Bài 4

Thực hành văn bản đồng thoại

Bài 5

Thực hành văn bản kí

 

Ôn tập học kỳ 1

 

Đề kiểm tra học kỳ 1

Bài 6

Thực hành văn bản truyện ngắn hiện đại

Bài 7

Thực hành văn bản thơ hiện đại

 

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2

Bài 8

Thực hành văn bản nghị luận

Bài 9

Thực hành văn bản thông tin

 

Ôn tập học kỳ 2

 

Đề kiểm tra học kỳ 2