HỌC KỲ I

Chủ đề 1

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

a, b, c, o, thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi

Chủ đề 2

BÀ CHÁU

ơ, ô, v, e, ê, thanh nặng, thanh ngã

Chủ đề 3

THEO BÀ ĐI CHỢ

d, đ, i, k, l, h, ch, kh

Chủ đề 4

KÌ NGHỈ

m, n, u, ư, g, gh, ng, ngh

Chủ đề 5

NHÀ EM

t, th, nh, r, tr, ia, ua, ưa

Chủ đề 6

Ở SỞ THÚ

p, ph, s, x, q, qu, y, gi

Chủ đề 7

EM YÊU THỂ THAO

ao, eo, au, êu, â, âu, iu, ưu

Chủ đề 8

TRÒ CHƠI TUỔI THƠ

ai, oi, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây

Chủ đề 9

HỌC VUI

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc

Chủ đề 10

CHỦ NHẬT CỦA EM

at, ăt, ât, et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt

Chủ đề 11

EM VÀ BẠN BÈ

an, ăn, ân, en, ên, in, on, ôn, ơn, un

Chủ đề 12

VUI TRUNG THU

ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng, ach, êch, ich

Chủ đề 13

VỀ QUÊ

am, ăm, âm, em, êm, om, ôm, ơm, im, um

Chủ đề 14

LỚP HỌC CỦA EM

ap, ăp, âp, ep, êp, op, ôp, ơp, ip, up

Chủ đề 15

SINH NHẬT

anh, ênh, inh, ươu, iêu, yêu, uôi, ươi

Chủ đề 16

ƯỚC MƠ CỦA EM

iêc, uôc, ươc, iêt, yêt, uôt, ươt, iên, yên, uôn, ươn

Chủ đề 17

THĂM VƯỜN ƯƠM

iêng, yêng, uông, ương, iêm, yêm, uôm, ươm, iêp, ươp

Chủ đề 18

ĐIỀU EM ĐÃ HỌC

Ôn tập cuối học kì 1

 

 

HỌC KỲ II

Chủ đề 19

SẮC MÀU CỎ HOA

oa, oe, uê, uy, oai, oay, oac, oat, oan, oang

Chủ đề 20

NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ

uân, uyên, uyt, oăt, uât, uyêt, oanh, uynh, uych, oăng, oam, oap

Chủ đề 21

EM LÀ BÔNG HOA NHỎ

Chủ đề 22

THỜI TIẾT

Chủ đề 23

EM VUI ĐÓN TẾT

Chủ đề 24

NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ

Chủ đề 25

MẸ VÀ CÔ

Chủ đề 26

ĐỒ VẬT THÂN QUEN

Chủ đề 27

NHỮNG NGƯỜI BẠN QUANH EM

Chủ đề 28

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CỦA EM

Chủ đề 29

CON ĐƯỜNG ĐI HỌC

Chủ đề 30

LÀNG QUÊ BÌNH YÊN

Chủ đề 31

PHỐ XÁ THÂN QUEN

Chủ đề 32

EM YÊU BIỂN ĐẢO

Chủ đề 33

CHUYỆN CỦA CHÚNG MÌNH

Chủ đề 34

LỚP MỘT YÊU THƯƠNG

Chủ đề 35

TỪ TRANG SÁCH CỦA EM