Chương trình học:

 

Chương

Tên bài

Chương 1. Số tự nhiên

Bài 1.
Tập hợp. Phần tử của tập hợp. Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bài 2.
Các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 3.
Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 4.
Thứ tự thực hiện các phép tính. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 5.
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9

Bài 6.
Ước và bội

Bài 7.
Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 8.
Ước chung và bội chung. Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất

Ôn tập Chương 1

Chương 2. Số nguyên

Bài 1.
Số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên

Bài 2.
Thức tự trong tập hợp số nguyên

Bài 3.
Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Bài 4.
Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

Ôn tập Chương 2

Chương 3. Các hình phẳng trong thực tiễn

Bài 1.
Hình vuông. Tam giác đều. Lục giác đều

Bài 2.
Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bài 3.
Chu vi và diện tích của một số hình

Ôn tập Chương 3

Chương 4. Một số yếu tố thống kê

Bài 1.
Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu bảng

Bài 2.
Biểu đồ tranh

Bài 3.
Biểu đồ cột. Biểu đồ cột kép

Ôn tập Chương 4

Đề 1

Đề 2

Chương 5. Phân số

Bài 1.
Mở rộng khái niệm phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số.

Bài 2.
Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 3.
Phép nhân và phép chia phân số

Bài 4.
Giá trị phân số của một số

Bài 5.
Hỗn số

Ôn tập Chương 5

Chương 6. Số thập phân

Bài 1.
Số thập phân

Bài 2.
Các phép tính với số thập phân

Bài 3.
Làm tròn và ước lượng

Bài 4.
Tỉ số và tỉ số phần trăm

Ôn tập Chương 6

Chương 7. Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên

Bài 1.
Hình có trục đối xứng

Bài 2.
Hình có tâm đối xứng

Ôn tập Chương 7

Chương 8. Các hình hình học cơ bản

Bài 1.
Điểm. Đường thẳng. Tia

Bài 2.
Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 3.
Góc. Số đo góc. Các góc đặc biệt

Ôn tập Chương 8

Chương 9. Một số yếu tố xác suất

Bài 1.
Phép thử và sự kiện

Bài 2.
Xác suất thực nghiệm

Ôn tập Chương 9

Đề 1

Đề 2